everybody-communicate

هر کسی ارتباط برقرار می‌کند

همانطور که بارها شاهد این اتفاق بوده‌ایم یک کودک خیلی قبل‌تر از اینکه توانایی صحبت کردن را بدست بیاورد  از طریق گریه کردن، خیره شدن، صداسازی و غیره با محیط اطراف ارتباط برقرار می‌کند.  به طور کلی ما همواره و در تمام طول زندگی با شیوه‌های مختلفی ارتباط برقرار می‌کنیم و این یکی از نیازهای